Cooperativa Reviure Solanell SCCL

 

Objecte i activitats (Art. 2 Estatuts)

L’objecte d’aquesta societat cooperativa és reconstruir i reviure el poble de Solanell des d’una perspectiva col·lectiva i respectuosa amb el medi que l’envolta. En aquest sentit es defineix un poble lliure de tòxics i amb una edificació sostenible i adequada a l'entorn. En les actuacions que desenvolupi la cooperativa sempre prevaldran les solucions més sostenibles socialment, ambiental i econòmica. Per poder assolir aquest objectiu la cooperativa desenvoluparà activitats relacionades amb:

  1. El desenvolupament d’activitats que potenciïn el coneixement i l’interès pel nucli.

  2. La reconstrucció dels habitatges i altres espais que integraven el Solanell per tal de que es puguin tornar a convertir en habitatges i puguin acollir activitats productives, artístiques i de serveis.

  3. La generació de serveis i activitats al Solanell que permetin recuperar-ne les tradicions, atraure gent i generar activitat econòmica que ajudi a què el poble recuperi el seu equilibri entre residència i treball.

  4. El desenvolupament d’activitats agrícoles i ramaderes que recuperin els espais productius històrics i generin nova ocupació al municipi.

  5. L’administració, manteniment i millora dels habitatges i espais recuperats, les activitats productives i dels serveis que es generin.

  6. L’atracció, potenciació i difusió d’activitats artístiques i científiques que es puguin establir de manera temporal o permanent al Solanell.

  7. La generació de projectes innovadors en els camps de la construcció, l’agricultura i la ramaderia, el turisme, les energies, i tots aquells relacionats amb la revitalització del Solanell.

  8. La prestació de serveis i l’execució d’operacions per tal d’aconseguir la millora econòmica a través de la difusió i programació conjunta i la millora tècnica i ecològica de les explotacions i activitats professionals de llurs socis..

 
 
REVIURE SOLANELL SCCL